Cory Online Welsh Youth Brass Weekend 29-30 August 2020

Cory Band is pleased to announce an exciting opportunity for young brass players in Wales under the age of 22 which will be free for all and is supported by Arts Council Wales (ACW) and National Youth Arts Wales (NYAW). The August Bank Holiday weekend event will consist of sectional and individual tuition and masterclasses from Cory Band tutors and full group sessions with Cory Band Musical Director Philip Harper, and will result in the production of some final performance videos featuring all participants soon after the event. The whole event will be delivered online, or semi-online, depending on government restrictions at the time.

Explaining the rationale for the new project, Philip Harper commented: “As we all try to find our way through this continuing lockdown, one of the big voids left in the musical life of young brass players in Wales is the cancellation of the National Youth Brass Band of Wales’s (NYBBW) Summer Course, which I was due to conduct and many Cory principals were due to tutor. We’re very pleased that National Youth Arts Wales (NYAW), the body which organises NYBBW, will be our partner in delivering this weekend.

“Entry requirements for NYBBW include Grade 8 in your instrument, however our Youth Brass Weekend will cater for all abilities with a unique modular approach. We will have shorter sessions available for beginner players which can be logged into and out of individually without any further commitment, right through to a full timetable for more advanced players where sessions run chronologically one after the other, and even the facility for individual lessons for a truly differentiated offer. So, this opportunity is open to absolutely every young brass player in Wales.

“At Cory Band we are itching to get back to the thrill of live music-making, and interacting with other musicians in the same room, but in the meantime we have begun to invest our efforts and develop new skills in online delivery. All aspects of this weekend can be enjoyed from participants’ homes, and we understand the need to build physical activity and other diversions into what we do, so it’s not just all day in front of a screen, especially on what might be a gloriously sunny Bank Holiday Weekend! We are very excited to be able to offer this, and we hope people will be excited to read about it.”

Gillian Mitchell, Chief Executive of National Youth Arts Wales said “This is a wonderful chance for our National Youth Brass Band Members from all over Wales to unite under Philip Harper’s leadership once more and recreate some of the flavour of the residency they have sadly missed out on this Summer. Widening the entry criteria is also a fantastic opportunity for younger players who may aspire to join NYBBW in the future; to gain both the expert tuition to develop their technique as well as an insight into the wonderful community spirit being part of the Ensemble brings.”

 

 

 

 

Mae’n bleser gan Band y Cory gyhoeddi cyfle cyffrous i gerddorion pres ifanc Cymru, 22 mlwydd oed ac iau fydd yn rhad ac am ddim i bawb. Dyma gyfle wedi ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC) a Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC). Bydd y digwyddiad, a gynhelir dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst, yn cynnwys hyfforddiant i unigolion ac adrannau a dosbarthiadau meistr gan diwtoriaid Band Cory a sesiynau grŵp llawn gyda Chyfarwyddwr Cerdd Band Cory sef Philip Harper, a bydd yn arwain at gynhyrchu fideos perfformiadau terfynol yn cynnwys pob cyfranogwr yn fuan wedi’r digwyddiad. Trosglwyddir y digwyddiad ar-lein yn ei gyfanrwydd, neu’n rhannol, yn ddibynnol ar gyfyngiadau’r llywodraeth ar y pryd.

Wrth egluro’r cysyniad ar gyfer y prosiect newydd, dywedodd Philip Harper: “Wrth inni gyd geisio llywio ein ffordd trwy’r cyfnod clo diddiwedd hwn, un bwlch enfawr sydd wedi ei adael ym mywyd cerddorol cerddorion pres ifanc yng Nghymru yw canslo Cwrs Haf Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (BPCIC), yr oeddwn i fod i’w arwain ac yr oedd nifer o brif offerynwyr Cory i fod yn diwtoriaid arno. Rydym yn falch dros ben y bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC), y corff sy’n trefnu BPCIC, yn partneru gyda ni i drosglwyddo’r penwythnos hwn.

“Mae’r gofynion mynediad ar gyfer BPCIC yn cynnwys bod wedi ennill Gradd 8 ar eich offeryn, ond bydd ein Penwythnos Pres Ieuenctid yn darparu ar gyfer pob lefel gallu gyda phatrwm modwlar unigryw. Bydd sesiynau byrrach ar gael ar gyfer dechreuwyr y gellir logio i mewn ac allan ohonynt yn unigol heb unrhyw ymrwymiad pellach, hyd at amserlen lawn ar gyfer chwaraewyr mwy profiadol ble bydd sesiynau’n rhedeg yn gronolegol un ar ôl y llall, a bydd cyfle hyd yn oed am wersi unigol fydd yn gynnig cwbl wahanol. Felly, mae’r cyfle hwn yn agored i bob offerynnwr pres ifanc yng Nghymru.

“Yma ym Mand Cory rydym yn ysu i fwynhau’r wefr o greu cerddoriaeth fyw, a rhyngweithio gyda cherddorion eraill yn yr un ystafell, ond yn y cyfamser rydym wedi dechrau troi ein hymdrechion at ddatblygu sgiliau newydd mewn trosglwyddo ar-lein. Gellir mwynhau pob agwedd o’r penwythnos hwn o gartrefi cyfranogwyr, ac rydym yn deall yr angen i gynnwys gweithgarwch corfforol a syniadau eraill yn yr hyn yr ydym yn ei wneud, fel na fydd yn ddiwrnod cyfan o flaen sgrîn, yn enwedig os bydd hi’n Benwythnos Gŵyl y Banc braf a heulog! Rydym yn gyffrous dros ben ein bod yn gallu cynnig hyn, ac rydym yn gobeithio y bydd pobl yn gyffrous i ddarllen amdano.”

Meddai Gillian Mitchell, Prif Weithredwraig Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru: “Mae hwn yn gyfle gwych i Aelodau Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru o bob cwr o’r wlad i ymuno o dan arweiniad Philip Harper unwaith eto ac ail-greu rhywfaint o naws y cwrs preswyl y maent wedi colli allan arno’r Haf hwn. Yn ogystal, mae ehangu’r criteria mynediad yn gyfle gwych i offerynwyr ifanc allai fod â diddordeb ymuno gyda BPCIC yn y dyfodol; i dderbyn hyfforddiant arbenigol i ddatblygu eu techneg yn ogystal â blas o’r ysbryd cymunedol gwych y mae bod yn rhan o Ensemble yn ei gynnig.”

Cyhoeddir gwybodaeth bellach maes o law, yn cynnwys manylion cofrestru.

 

Share this post